Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra oraz jej rozwój. Aby go osiągnąć niezbędna jest realizacja zadań cząstkowych. Są to: utrzymanie populacji żubra poprzez poprawę warunków bytowania i wzbogacenie bazy pokarmowej oraz prowadzenie bieżącego monitoringu; rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie metapopulacji; utworzenie profesjonalnego Banku Genów Żubra, a także propagowanie idei czynnej ochrony żubra. SMŻ bierze czynny udział w realizacji ostatniego zadania. Zaplanowano w tym celu szereg spotkań i warsztatów mających na celu prezentację gatunku oraz poprawę jego wizerunku wśród lokalnych społeczności. Ważnym elementem jest także doskonalenie edukacji najmłodszych.
Działania podejmowane w ramach projektu rozplanowano na lata 2017-2020. Partnerami realizującymi wspólnie projekt są: nadleśnictwa Augustów, Baligród, Białowieża, Bielsk, Borki, Browsk, Cisna, Czerwony Dwór, Gołdap, Hajnówka, Kobiór, Komańcza, Krynki, Lesko, Lidzbark, Lutowiska, Niepołomice, Płaska, Stuposiany, Supraśl, Waliły i Żednia; regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Krośnie i Olsztynie; Leśny Bank Genów w Kostrzycy; Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Stowarzyszenie Miłośników Żubrów oraz Białowieski Park Narodowy. Komórką organizacyjną koordynującą i nadzorującą realizację projektu jest Wydział Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Czas realizacji projektu – marzec 2017 – grudzień 2020

Koordynator – Lasy Państwowe

Strona internetowa projektu