Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa

południowa

004

Projekt obejmował działania w jedynej w Polsce populacji żubra linii białowiesko-kaukaskiej zlokalizowanej w Bieszczadach, a jego celem było wdrożenie w południowej Polsce zatwierdzonej przez Ministra Środowiska „Strategii ochrony żubra Bison bonasus„.  Cele realizowano poprzez opiekę nad stadami, poprawę ich dostępu do wody i bazy pokarmowej oraz zapobieganie konfliktom w gospodarce rolnej i leśnej poprzez dokarmianie i krótkoterminowe grodzenie upraw. Oczekiwane z projektu korzyści to zwiększenie liczebności i zasięgu występowania żubra, ochrona zmienności genetycznej w obrębie gatunku, monitoring zdrowotny,  a także podniesienie akceptacji społecznej zwierząt.

Projekt prowadzony był na terenie nadleśnictw: Stuposiany, Lutowiska, Komańcza oraz Baligród
W ramach projektu wybudowano nowe zagrody adaptacyjne oraz odłownie, umożliwiające wzbogacanie stad, przygotowano stronę www oraz broszury informacyjne, a także przeprowadzono warsztaty informacyjne.

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zorganizowało i przeprowadziło dwa warsztaty rozpowszechniające wiedzę o żubrze. Warsztaty skierowane były do pracowników Lasów Państwowych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych oraz innych zainteresowanych osób.
W programie warsztatów położony został nacisk na takie kwestie jak zapoznanie uczestników z ogólną wiedzą dotyczącą żubrów oraz sposobami ich ochrony. Wygłoszono prelekcje o życiu wolnych stad żubrów, metodach monitorowania ich rozmieszczenia oraz planach wzbogacenia puli genowej populacji bieszczadzkiej. Uczestnikom zostały również zaprezentowane szanse rozprzestrzeniania żubra w Karpatach oraz działania realizowane w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa”. Poruszano również kwestie monitoringu i ochrony zdrowa żubrów w odniesieniu do problemu gruźlicy w bieszczadzkiej populacji żubra.

PROGRAM, MUCZNE, 07.07.2011

PROGRAM, MUCZNE, 10.08.2012

Fot. M. Januszczak


Projekt „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa” korzystał z dofinansowania w kwocie 2 933 160, 62 PLN, co stanowiło 85%wartości wydatków kwalifikowalnych, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe 15% wartości wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Czas realizacji projektu – 2010-2013

Koordynator – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie