O bioróżnorodności dla przyszłości – czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukację w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczna wartością ekosystemów.
Materiały dydaktyczne, opracowane w ramach projektu to dwie płyty multimedialne i dwa przewodniki do płyt uzupełnione o przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych i terenowych oraz karty pracy dla uczniów. Jeden zestaw skierowany będzie do nauczycieli i uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (II poziom kształcenia), drugi do nauczycieli i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (III i IV poziom kształcenia). W 2015 r. rozpocznie się ogólnopolski cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli realizujących program nauczania w ramach II, III i IV poziomu kształcenia oraz dla członków Polskiego Związku Łowieckiego, realizujących woluntarystycznie terenowe zajęcia przyrodnicze z uczniami. Materiały dydaktyczne będą nieodpłatnie udostępnione uczestnikom warsztatów oraz członkom organizacji pozarządowych zaangażowanych w edukację ekologiczną. W każdym z 16 województw będą przeprowadzone 2 jednodniowe warsztaty (po jednym na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym).

Oficjalne otwarcie miało miejsce podczas seminarium w siedzibie partnera projektu – Polskiego Związku Łowieckiego. Prelegenci przedstawili zaproszonym gościom temat bioróżnorodności, opowiedzieli o założeniach projektu i podkreślili jak ważna jest jego realizacja w kontekście programu nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami wygłaszanymi w trakcie seminarium:

O projekcie

Programy ochrony gatunków

Bioróżnorodność – znaczenie i zagrożenia

Czy uczymy, że sarna jest żoną jelenia

Gospodarka łowiecka a bioróżnorodność


 

Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 900 000zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 


Czas realizacji projektu – maj 2014 – kwiecień 2016

Koordynator – Stowarzyszenie Miłośników Żubrów

Strona internetowa projektu