W Europie rośnie zainteresowanie hodowlą

Oliwia Janik|03.08.2010

Parki narodowe, parki natury, ogrody zoologiczne, gospodarze państwowych i prywatnych lasów oraz prywatni hodowcy w wielu krajach Europy coraz częściej zgłaszają chęć prowadzenia hodowli żubrów. Aby takie działania skoordynować i wesprzeć je, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów zorganizowało w Warszawie międzynarodowe spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. specjaliści z Niemiec, Holandii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Czech i Słowacji. W jego wyniku powstaje wieloletni Europejski Program Ochrony Żubra, za który odpowiedzialne będzie istniejące od 5 lat Stowarzyszenie, pod przewodnictwem prof. Wandy Olech.
– Chcemy, żeby każdy, kto ma żubry wiedział, że nie jest sam, żeby mógł liczyć na naszą opiekę i pomoc, także finansową – mówi prof. Olech. – Jednocześnie jednak będzie musiał dostosować się do konkretnych, ściśle określonych wymagań stawianych hodowcom. Musi między innymi stworzyć żubrom odpowiednie warunki, godne tych zwierząt, a także musi – co niezwykle ważne – współpracować z Księgą Rodowodową, bo żubr nie wpisany do niej wypadnie z Programu.
Europejski Program Ochrony Żubra to, określając roboczo, sieć (network) służąca wzajemnym bezpośrednim kontaktom, szybkiemu przekazywaniu informacji między krajami, łącząca wszystkich ludzi różnych specjalności, którzy poważnie zaangażowani są w hodowlę żubrów w całej Europie. W każdym z zainteresowanych państw sieć reprezentować będzie koordynator, czyli osoba mająca najlepsze rozeznanie w miejscowych uwarunkowaniach i najlepiej znająca lokalne problemy, będąca w stałym kontakcie z hodowcami. Koordynatorzy będą spotykać się przynajmniej raz w roku.
Inicjatywa ta na pewno poprawi jakość warunków życia żubrów zarówno w niewoli, jak i na wolności oraz pomoże w podejmowaniu wielu decyzji np. dotyczących przekazywania sobie wzajemnie poszczególnych osobników. I pewnie też dzięki temu tych królewskich zwierząt będzie coraz więcej.

Tekst: Elżbieta Strucka

National Parks, nature parks, ZOOs, hosts of public and private forests as well as private breeders in many European countries more and more often express their interest in European bison breeding. To co-ordinate such activities and support them, the European Bison Friends Society has organized in Warsaw an international meeting, attended by specialists from Germany, Holland, Russia, Romania, Sweden, the Czech and Slovak Republics. The result of the meeting is a long-term European Bison Conservation Program for Europe. The Society chaired by prof. Wanda Olech will be responsible for implementing the Program.
– We want everybody who has the bison to know that he is not alone, so that he could count on our care and support, also financial – says prof. Olech. – At the same time, however, he will need to adapt to specific, clearly defined requirements for breeders. Must, inter alia, to create appropriate conditions for bison, convenient for these animals , and must – as extremely important – to cooperate with the Pedigree Book, because the bison that is not registered, is excluded from the Program.
European Bison Conservation Program is, specifying tentatively, a network for the mutual direct contact, rapid transfer of information between countries, linking all people of different specialties who are seriously involved in breeding European bison. In each of the countries network will be represented by a coordinator, a person having the best understanding of local considerations and most familiar with the local problems. Coordinator will be in constant touch with breeders. Coordinators will meet at least once a year.
This initiative will certainly improve the quality of living conditions of the bison, both in captivity and in the wild. It will also help in making decisions for example on a transfer of individuals among the breeders. And probably also thanks to it, these royal animal will increase in numbers.

Text: Elżbieta Strucka

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności