ŻUBROWE OPOWIEŚCI SGGW, 2013

W ramach projektu: “OCHRONA EX SITU ŻUBRA BISON BONASUS W POLSCE“ powstała książeczka dla dzieci, w której zawarte są informacje na temat trybu życia żubrów zarówno na wolności, jak i w hodowlach zamkniętych.

Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-155/09-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ

Książeczka do pobrania