Polsko-hiszpański cielaczek i wspólna radość

Oliwia Janik|30.08.2010

W lipcu na naszej stronie ukazała się relacja z przewiezienia polskich żubrów do ośrodka hodowlanego w miejscowości San Cebrian de Muda położonej w Górach Kantabryjskich, w Hiszpanii. Było to 5 krów z Białowieży i 2 byki z ośrodka w Pszczynie. Nie minęło wiele czasu i już polskie stadko na hiszpańskim gruncie powiększyło się o jednego cielaka. Liczy zaledwie kilkanaście dni i nie mamy jeszcze pewności jakiej jest płci (prawdopodobnie jałówka) – wiadomo natomiast na pewno, że jest zdrowy i że wszystkim sprawił wiele radości. Hiszpanie chcieliby nazwać go Citra, ale ponieważ krowa była zacielona w Białowieży i hodowcą cielęcia jest formalnie Białowieża (bo tam został poczęty), oficjalnie będzie się nazywał na PO.

Nadawanie imion nowym żubrom nie zależy bowiem wyłącznie od fantazji hodowców, lecz jest obwarowane ściśle określonymi zasadami: żubrze matki z zamkniętego białowieskiego rezerwatu noszą imiona zaczynające się od liter PO, natomiast z wolnego stada mają imiona na KA. Do Hiszpanii trafiły Pomyłka, Podesta i Polecona oraz Kastorama i Karagana. Ze względu na wiek tych samic, najbardziej prawdopodobne wydaje się, że córeczkę urodziła Pomyłka lub Podesta, a więc już trzeba szukać nowego imienia na PO. Oficjalne dane nie dotarły jeszcze do polskich specjalistów prowadzących Księgę Rodowodową Żubrów, ale na pewno wkrótce spłyną.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, prof. Wanda Olech zwraca uwagę na ciekawy zbieg okoliczności: – W Polsce rodzi się znacznie więcej byczków, a jeśli wyśle się krowy z Białowieży to rodzą cieliczki – tak było w Kransavlak (Holandia) – cztery jałówki od czterech krów, teraz kolejny przypadek…

Na pewno nie spuścimy z oczu tego stadka, które najwyraźniej dobrze zaaklimatyzowało się na Półwyspie Iberyjskim.

Tekst: Elżbieta Strucka

In July, on our website we published a report of transport of European bison of Polish origin to the breeding center in San Cebrian de Muda located in the Cantabrian Mountains in Spain. It was five cows from Białowieża and 2 bulls from Pszczyna reserve. Not much time has passed and now Polish herd in Spain has expanded by one calf. It is now only few days old and we are not sure yet what sex is (probably a heifer). What we know for sure is that it is healthy and caused a lot of joy to all. Spanish breeders would like to call it Citra, but unfortunately it was conceived in Bialowieza and formally it is a Bialowiezan calf, so should has the name starting with PO.

Naming a new bison depends not only on the imagination of breeders, but is subject to certain strict rules: the mother from a closed reserve in Bialowieza assigned names beginning with the letters PO, but from a free-roaming herd have names starting with KA. Bison transported to Spain were: Pomyłka, Podesta, Polecona, Kastorama and Karagana. Due to the age of the females, it seems most likely, that the calf is a daughter of Podesta or Pomyłka, and therefore we need to seek a new name starting with PO. Official figures have not yet reached the Polish specialists in European Bison Pedigree Book, but surely soon will be here.

The Chair of the European Bison Friends Society, prof. Wanda Olech draws attention to an interesting coincidence – In Poland, significantly more males of European bison are being born, and if you send away a cow from Bialowieza, it will give birth to heifers – this was the Kransavlak (Netherlands) – four heifers from four cows, now another case.

Certainly we will stay in touch with this herd which apparently well acclimated on the Iberian Peninsula.

Text: Elżbieta Strucka

Lidia Sternik-Stempkowska|22.09.2021

Walne zgromadzenie SMŻ wybrało Zarząd stowarzyszenia

8 września br. odbyło się walne zgromadzenie członków SMŻ, podczas którego na kolejną kadencję wybrano Zarząd stowarzyszenia w składzie: PREZES: Profesor Dr Hab. Wanda Olech WICEPREZES: Dr Hab. Wojciech Bielecki WICEPREZES: Mgr Inż. Maria Mellin SEKRETARZ: Profesor Dr Hab. Kajetan Perzanowski SKARBNIK: Mgr Inż. Krystyna Cielniak Stowarzyszenie Miłośników Żubrów powstało w listopadzie 2005 roku i... Czytaj dalej
Lidia Sternik-Stempkowska|31.08.2021

Materiały konferencyjne Żubry w Puszczy Augustowskiej już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi, zawierającymi zbiór referatów, które prezentowane będą  podczas zbliżającej się Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żubry w Puszczy Augustowskiej”, w dniach 9-10 września 2021 r. Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszym Biuletynem Żubr i jego ochrona zawierającym streszczenie prezentowanych podczas konferencji publikacji. Materiały konferencyjne European Bison Conservation Newsletter Vol.13... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności