Mój życiorys

Lidia Sternik-Stempkowska|20.06.2020

Od ponad 30 lat zajmuję się ochroną żubra w Polsce i Europie, koordynuję projekty ukierunkowane zarówno na badania naukowe jak i na działania w terenie. W tym czasie populacja tego gatunku wzrosła czterokrotnie.

Stopnie i tytuły naukowe:
Mgr – kierunek zootechnika (1982), SGGW
Dr – nauki rolnicze: zootechnika (1987), SGGW
Dr hab. – nauki rolnicze – zootechnika, specjalność genetyka zwierząt (2003)
Profesor – dziedzina: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, dyscyplina: zootechnika (2015)

Doświadczenie zawodowe:

 • SGGW, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt
  od 2018 – profesor
  2004-2018 – profesor SGGW
  2002-2004 – starszy wykładowca
  1988-2002 – adiunkt
  1982-1988 – asystent
 • WSHiP im. Łazarskiego, Katedra Metod Ilościowych
  2005-2006 – profesor WSHiP
 • Białowieski Park Narodowy
  1995-2004 – specjalista
 • Ministerstwo Środowiska
  2004-2009 – st. specjalista
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  2009-2010 – st. specjalista

Pełnione funkcje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  od 2019 – Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach
  2012-2019 – Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach
  2003-2012 – Kierownik Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
  2005-2006 – Kierownik Zakładu Statystyki w Katedrze Metod Ilościowych
 • Zarząd Główny PZŁ
  06.2017-10.2018 – członek Zarządu
 • Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
  od 2005 – Prezes Zarządu

Specjalizacja zawodowa:

 • zarządzanie populacjami zwierząt chronionych i łownych
  genetyka związana z ochroną czynną (conservation genetics)
 • bioróżnorodność i metody ochrony gatunkowej zwierząt
 • doświadczalnictwo zootechniczne, biometria i statystyka matematyczna

Staże:

 • Animal Breeding Department, Lincoln University, Nebraska  – 7 miesięcy
 • Animal Genetic Resources Conservation, Davis, California   –  1 miesiąc
 • Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża – 2 miesiące

Realizowane projekty badawcze i wdrożeniowe:

 • Analiza zmienności i genetycznego podobieństwa w populacji żubra (Bison bonasus) przy wykorzystaniu molekularnych markerów(1994-1996) – kierownik projektu(KBN 6 P205 030 06)
 • Zastosowanie symulacyjnej metody „gene dropping” do oceny tempa strat zmienności genetycznej w światowej populacji żubrów (Bison bonasus) od początku ich restytucji(1997) – kierownik projektu , (badania własne)
 • Charakterystyka dokarmiania żubrów w krajowych ośrodkach hodowli; analiza ilości i składu podawanych pasz(1999) – kierownik projektu, (badania własne)
 • Badania nad uwarunkowaniem wysokiej plenności owcy olkuskiej i jej mieszańców z boorolą(1999-2001) – główny wykonawca (KBN: 5 P06 D017 16)
 • Analiza populacji żubra przy wykorzystaniu metod genetyki molekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem choroby występującej u samców(1998-2002) – główny wykonawca (KBN: 6 P04 C013 13)
 • Wykorzystanie wyników badań polimorfizmu DNA w doskonaleniu programu hodowlanego żubrów (Bison bonasus L) w polskich rezerwatach(2003-2006)  – kierownik projektu(KBN: 3 P06D 003 25)
 • Polimorfizm wybranych sekwencji DNA żubrów w populacji polskiej z lat 1950-1970–(2004-2006) – główny wykonawca (KBN: 3 P06D 037 27)
 • Analiza zmienności populacji muflona europejskiego (Ovis musimon)(2008-2010) – grant promotorski, kierownik projektu(NCN:  0949/B/P01/2008/35) dofinansowanie 50 000 PLN
 • Ocena wybranych cech mieszańców żubra i bydła (żubroni) na tle gatunków wyjściowych(2009-2013) (NCN 2561/B/P01/2009/37) – kierownik projektu, dofinansowanie 252 000 PLN
 • Znaczenie populacji fenka (Vulpes/Fennecus zerda) utrzymywanej w europejskich ogrodach zoologicznych dla ochrony gatunku(2009-2012) – grant promotorski, kierownik projektu (NCN: 1364/B/P01/2009/37) dofinasowanie 49 920 PLN
 • Próba powiązania profilu genetycznego z występowaniem deformacji rogów w polskiej populacji muflona (Ovis musimon)(2008-2009) – ekspertyza dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, (umowa nr OP-2717/15/08) kierownik projektu, finansowanie 32 000 PLN
 • Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik molekularnych w naukach przyrodniczych -cykl szkoleń(2009-2011) – projekt w 85% finansowany z EFS w ramach POKL i w 15% dofinansowany przez budżet państwa – wykonawca
 • Opracowanie krajowych strategii gospodarowania wybranymi gatunkami zagrożonymi lub konfliktowymi(2009-2012) – projekt w 85% finansowany z EFRR w ramach POIiŚ (POIS.05.03.00-00-050/08-00) i w 15% dofinansowany przez NFOŚiGW (496/2009/Wn-50/OP-IN-PS/D) – kierownik projektu, koszty kwalifikowane: 1 245 091,90 PLN
 • Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce(2010-2014) –  projekt w 85% finansowany z EFRR w ramach POIiŚ(POIS.05.01.00-00-155/09-01) i w 15% dofinansowany przez NFOŚiGW (615/2010/Wn-50/OP-WK-PS/D) – kierownik projektu, koszty kwalifikowane 7 379 266,54 PLN
 • Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia(2010-2014) –  projekt w 85% finansowany z EFRR w ramach POIiŚ (POIS.05.01.00-00-229/09-00) oraz w 15% współfinansowany przez NFOŚiGW (145/2011/Wn-50/OP-WK-PS/D) – kierownik projektu,  koszty kwalifikowane 12 649 029,22 PLN
 • Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce(2014-2016) – projekt w 85% finansowany ze środków MF EOG – kierownik projektu,  koszty kwalifikowane 3 889 900,00 PLN
 • Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubraw ramach Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe(2017-2020) – projekt finansowany ze środków Funduszu Leśnego (OR.271.3.10.2017) – kierownik projektu, dofinansowanie  10 455 400,00 PLN
 • Kompleksowa ochrona żubra w Polsce(2019-2023) – projekt w 85% finansowany z EFRR w ramach POIiŚ (POIS.02.04.00-00-0027/18) – kierownik projektu, koszty kwalifikowane 33 870 025,98 PLN

Dorobek naukowy

 • 150 publikacji, w tym 90 oryginalnych artykułów naukowych, współautorstwo monografii naukowych i podręczników (15) oraz współautorstwo rozdziałów w monografiach (45).
 • Redakcja materiałów w formie monografii naukowej po konferencjach międzynarodowych (15).
 • 216 wystąpień na konferencjach (w 39 wygłoszonych referatów)
 • 8 ekspertyz dotyczących hodowli i ochrony żubra przygotowane m.in. na zlecenie Ministerstwa Środowiska, nadleśnictw, Białowieskiego Parku Narodowego.
 • 1 patent i 1 zgłoszenie patentowe

Doświadczenie dydaktyczne:
Wykłady z zakresu: Zarządzanie populacjami zwierząt, Doświadczalnictwo zootechniczne, Statystyka opisowa i matematyczna, Metody hodowli w niewoli, Hodowla zachowawcza, Bioróżnorodność zwierząt, Genetyka populacji, Ochrona ex situgatunków zwierząt

Promotorstwo prac doktorskich:

 • Katarzyna Kwiecińska – 2007 Analiza inbredu u koni huculskich
 • Agnieszka Suchecka – 2010 Ocena wpływu czynników genetycznych i demograficznych na szanse przetrwania reintrodukowanych małych stad żubrów
 • Katarzyna Góral – 2010 Analiza możliwości utrzymania zmienności genetycznej w populacjach koniowatych objętych Europejskimi Programami Hodowlanymi (EEP)
 • Anna Spalona – 2012 Aspekt społeczny ochrony in situ niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w Polsce
 • Aleksandra Fruba – 2012 Analiza zmienności genetycznej populacji muflona europejskiego (Ovis  musimon)
 • Anna Mękarska – 2012 Znaczenie populacji ex situ fenka (Vulpes zerda) w europejskich ogrodach zoologicznych w ochronie gatunku
 • Ewelina Gołębiewska – 2013 Analiza możliwości uzyskania żubronimieszańców bydła Bos taurus i żubra Bison bonasus
 • Katarzyna Kisiel – 2013 Analiza efektów wyprowadzania szczepów wsobnych: nornicy rudej (Myodes glareolus) oraz chomika dżungarskiego (Phodopus sungorus)
 • Małgorzata Maśko – 2016 Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki polowych i stacjonarnych prób dzielności klaczy ras półkrwi w Polsce
 • Marlena Wojciechowska – 2019 Analiza zmienności genetycznej żubra Bison bonasus na podstawie markerów SNP (Single Nucleotide Polymorphism)

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Loreta (Lasy Państwowe)  (2017)
Odznaka honorowa za zasługi dla SGGW (2016)
Odznaka honorowa za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2016)
Złoty Krzyż Zasługi   (2015)
Medal Komisji Edukacji Narodowej  (2010)
Srebrny Krzyż Zasługi  (2005)
Wyróżnienie dla młodych naukowców (EAAP- Europejska Federacja Zootechniczna ) (1983)
Nagroda zespołowa Ministra Edukacji  (1983)
Nagroda indywidualna Rektora SGGW  (1989, 1991, 1997, 2003, 2007, 2013-2019)

Uczestnictwo w gremiach naukowych:
Bison Specialist Group SSC/IUCN – (od 2004) Co-Chair
Conservation Breeding Specialist Group IUCN (od 2012) – członek
European Bison Conservation Center (od 2011) – koordynator
Państwowa Rada Ochrony Przyrody (2009-2014) – vice przewodniczący (od 2016) – przewodnicząca
Komisja ds. ochrony zwierząt PROP (2009-2014) – przewodnicząca
Komisja ds. zwierząt PROP (od 2016) – przewodnicząca
Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN (2017-2020 oraz 2020-2023) -członek
Rada Naukowa Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej (2016-2021) – członek
Rada Naukowa Warszawskiego ZOO (2011-2015 oraz 2016-2020) – członek
Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego (2010-2014) – członek, (2015-2019) – v-ce przewodnicząca
Rada Naukowa Wolińskiego Parku Narodowego (2018-2023) – członek
Regionalna Rada Ochrony Przyrody w Białymstoku (od 2020) – członek
Rada Merytoryczna Księgi Rodowodowej (od 2010) – przewodnicząca
Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” (2011-2014) – członek
Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” (2018-2021) – członek
Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” (2011-2014) – przewodnicząca, (od 2015) – członek
Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska” (od 2016) – członek;
Rada Naukowo-Społeczna Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pszczyna – Jankowice (od 2013) – v-ce przewodnicząca
Polskie Towarzystwo Zootechniczne – członek

Lidia Sternik-Stempkowska|20.06.2020

Ludzie o mnie

„Pani Profesor Olech to osoba ,która poświęca ogromne pokłady energii aby przełożyć naukę w praktyczne działanie podejmowane przez opiekunów stad żubrów w całej Polsce. Żubry z Bieszczad są wdzięczne Pani Profesor. Pani Profesor jest przykładem połączenia radości z pracy z trudem pasji. Determinacja, zapał, nieustępliwość w dążeniach połączone z dużym zmysłem organizacyjnym oraz świetnym podejściem... Czytaj dalej