Wielkie liczenie żubrów

SMŻ-EBFS|17.01.2011

Zima to najlepszy czas na liczenie żubrów żyjących na wolności. Praktycznie jedyny, bo właściwie tylko do końca marca, zanim drzewa i krzewy pokryją się liśćmi zwierzęta da się bez specjalnego zachodu zaobserwować w naturze. Żubry chętnie korzystają z przygotowanych dla nich paśników, gdzie się gromadzą, są widoczne na polanach i innych odkrytych powierzchniach, możliwe jest także badanie ich śladów na śniegu. Liczenie przeprowadza się w tym okresie wielokrotnie, ponieważ dane uzyskane w konkretnych dniach różnią się od siebie. Np. w Nadleśnictwie Borki, w Puszczy Boreckiej jednego dnia do paśników przychodzi 70 zwierząt, innego 63, a kiedy robi się cieplej i pokrywa śniegu znika – może nie pojawić się żaden żubr.

W Zachodniopomorskiem inwentaryzacja dwóch żyjących tam ugrupowań – na poligonie drawskim i w Nadleśnictwie Mirosławiec – wygląda dla obu przypadków odmiennie. O ile żubry „drawskie” ze względu na warunki terenowe są stosunkowo łatwe do policzenia i ich dokładna liczba jest znana, o tyle znacznie bardziej płochliwe i tworzące naturalne struktury stadne żubry z Mirosławca nie bardzo dają się podglądać. Obserwatorzy muszą włożyć wiele wysiłku i wykazać się dobrą znajomością zwyczajów zwierząt, by ostateczne dane podawane do Księgi Rodowodowej Żubrów były jak najbardziej rzetelne.

Winter is the best time for counting European bison in wild. In practice the only one, because they can be observed without special effort only to the end of March, before trees and shrubs cover with leaves. Bison are eager to gather around feeders prepared for them. They are visible in the clearings, and other exposed places, and it is also possible to watch their traces in the snow. Counting is carried out repeatedly during winter period because the data obtained on particular days vary. For example, in the Forestry Borki, in Borecka forest one day 70 animals come to the feeders, another day it is 63, and when it gets warmer and the snow is gone – you may not see any wisents.

In the Westpomeranian region the way of counting of two groups living there – in the military training ground and in the Forestry Mirosławiec – is different. While the European bison on the military training ground, due to the terrain conditions are relatively easy to count and their exact number is known, herd in Mirosławiec is more skittish and forming a natural structure, therefore more difficult to count. Observers have to put much more effort and have a good knowledge on the habits of animals, to keep final specifications for the European Bison Pedigree Book the most reliable.

SMŻ-EBFS|17.06.2024

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność – wsparcie edukacji w kierunku kształtowania proekologicznych postaw konsumenckich” poszukujemy wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu platformy edukacyjnej. Opisem przedmiotu zapytania z niezbędnymi załącznikami – do pobrania Opis przedmiotu zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 1 lipca... Czytaj dalej
SMŻ-EBFS|14.06.2024

Dzień Otwarty w ZKP Sułkowice 2024

W dniu 12 czerwca 2024 r. w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach odbył się kolejny Dzień Otwarty. Program Dnia Otwartego obejmował strefę edukacyjną, promocyjną, gier i zabaw ruchowych, a także strefę wypoczynku. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w tym roku  oprócz żubrowej edukacji, przygotowało informacje związane z nowym projektem edukacyjnym ” Co kupować aby chronić bioróżnorodność –... Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności